Thông báo về Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ Từ xa Khóa 7 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn

Ngày đăng: 30/11/2016 21:32:58

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp hệ Từ xa Khóa 7 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đình Lập - tỉnh Lạng Sơn: Xem chi tiết TẠI ĐÂY