Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 02/10/2013 12:42:15

Cơ cấu tổ chức

Trong nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2013 – 2018, cơ cấu tổ chức của Khoa Luật như sau:

Khoa Luật

- Trưởng Khoa:                  PGS.TS. Trần Văn Nam

- Phó trưởng Khoa:            ThS. Hoàng Xuân Trường

  Điện thoại:                       (04) 36 280280    Máy lẻ: 5818

Bộ môn Pháp luật kinh doanh

   - Trưởng bộ môn:              TS. Dương Nguyệt Nga

   - Phó Trưởng bộ môn:      ThS. NCS Nguyễn Thu Ba

Bộ môn Pháp luật cơ sở

- Trưởng bộ môn:             TS. Nguyễn Thị Huế

- Phó Trưởng bộ môn:      ThS. Nguyễn Hữu Mạnh

Văn phòng Khoa Luật

- Trợ lý:                              CN. Lê Thị Kim Anh

- Văn thư:                          CN. Nguyễn Ngọc Dung

   Điện thoại:                     (04) 36 280280    Máy lẻ: 5817; 5819

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Pháp luật

- Giám đốc:                       

- Phó Giám đốc:                ThS.  Nguyễn Hoàng Vân

  Điện thoại:                     ( 04) 36 280280    Máy lẻ: 5853